АРУКО

Начало » БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА

  Проф. Иван Георгов. История на философията. Първи том: Древна философия. С., Университетска библиотека №49, печатница „Ив. К. Божинов“, 1925. Философските възгледи у старите източни културни народи. ( най-вече за индийските философски школи с приложение: негов превод от санскрит)                    

****************************************************************************************************

Проф. Иван Георгов История на философията. Първи том: Древна философия I. С., Университетска библиотека №49, печатница „Ив. К. Божинов“, 1925. Въведение

************************************************************************************

Теетет и Теодор в търсене на знанието

д-р Лъчезар П. Томов

************************************************************************

 Магистърска теза  Учението за причините и началата в „Метафизика“ на Аристотел

на Моника Георгиева Портокалска-Леви, 

защитена през юли 2002 г. в специалност Философия на СУ „Св. Климент Охридски“

************************************************************************

Бакалавърска дипломна работа на Людмил Танев на тема

Доброто като принцип на Космоса при Платон и Аристотел,

защитена през юли 2012 г. в специалност Философия на ФФ в СУ „Св. Климент Охридски“

**********************************************************************


Предговор към Мислене и действане, сборник с доклади от едноименната конференция, проведена през декември 2018 г.,

                          от Димка Гичева-Гочева и Невена Панова

под печат в УИ „Св. Климент Охридски“

************************************************************************

Понятието „власт“ в „Закони“ на Платон.

Бакалавърска теза на г-н Атанас Игов, защитена през 2002 г. в специалност Философия

Concept_of_Power_Platos_Laws_Bul

************************************************************************

 Гичева, Димка. За необходимостта и възможността на превеждането на Аристотел на български език, Годишник на Софийския университет. Т. 81 – ФФ, кн. 2 „Философия”, 1989/90, с. 48-77.

************************************************************************

Gocheva_Atanass_Scripta NEW (3)

Translating the Subtleties. The Philosophical Categories in the Symeon Collection (Symeon’s Miscellany)

            Diana Atanassova,  Dimka Gicheva-Gocheva

Статията е включена в брой 18 на списанието

SCRIPTA & E-SCRIPTA

http://e-scripta.ilit.bas.bg/

Очаква се публикуването му през този месец – юли, 2018 г. Споделяме я в и в рубриката Библиотека тук с любезното позволение на проф. дфн Анисава Милтенова, която е главен редактор на изданието и по чиято покана участвахме с доклад на тази тема в

международната конференция

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите 25-26 октомври, 2017 г.

***********************************************************************

Конспект на изложението на тема:

Философските схващания на жителите на Утопия

Димка Гичева-Гочева

София, 15.12.2017 г., Годишни четения на АРУКО

************************************************************************

Конспект на изложението на тема:

Res publica litterarum – утопия или реалност?
От Сенека през бл. Августин, Еразъм, Рункен до Едмънд Бърк и
съвременните технологии.
Димитър Драгнев
София, 15.12.2017 г., Годишни четения на АРУКО

Respublical handout

************************************************************************

Приветствие на проф. дфн Димитър Бояджиев към проф. дфн Богдан Богданов

по случай неговата 60-та годишнина, произнесено на 9 ноември 2000 г.

в Народната библиотека

 prof. D. Boyadjiev za prof. B. Bogdanov 60

*********************************************************************

За две важни книги на Богдан Богданов (История на старогръцката култура и Старогръцката литература) от Николай Гочев

За две важни книги на Богдан Богданов от Николай Гочев

В текста на Николай Гочев на фокус са двете най-важни в академичен аспект изследвания на проф. дфн Богдан Богданов като преподавател и теоретик на античната култура и литература, но става дума не само за тях, а и за други негови творби и за вижданията му за идеологиите, образованието, висшите образователни институции и класическата филология.

Публикацията е част от книгата Александрия II, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017.

************************************************************************

Николай Гочев.

Конспект на лекциите от курса по Старогръцка литература в БП Класическа филология през пролетния семестър на 2015/2016 г.

Старогръцка литература 2016 Класическа филология

********************************************************************

Христо Тодоров, докторант по старогръцка литература

Сравнение на три български превода на част от глава 5 от книга Епсилон

от НИКОМАХОВА ЕТИКА  на Аристотел (ARIST. E. N. V, 5; 1132B21–1133A5)

Курсова работа по теория на превода (гръцка част), 2011 г.

Kursova rabota. Teoria na prevoda. Hristo Todorov. 4-ti kurs. 2011. (3) (1)

************************************************************************

Димитър Драгнев

Източният блок и класическото образование

*********************************************************************

Димка Гичева-Гочева

Възхищението от политическия ред в Персия според Алкивиад на Платон

Текст, представен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 30 октомври 2015 г. на Международната конференция Диалогът Изток-Запад: философски и политологически прочити, организирана от Философския факултет на Югозападния университет.

Под печат в сборник с текстовете от конференцията. Съставител доц. д-р Антоанета Николова

Alcibiades

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Доклад на Николай Гочев на тема „Класическото образование – за какво служи“, представен на 10-тата годишнина от създаването на АРУКО на 19 ноември 2015 г. в Ректората на СУ

Класическото образование – за какво служи

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Доклад на Николай Гочев на тема „Що е класическа древност и за какво служи“, представен на 13 март 2016 г. пред участниците в дискусионния клуб „Смисъл“, обединяващ студенти и докторанти от УНСС

Що е класическа древност

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Горгий. Апология на Паламед

Palamed

частичен превод на Николай Гочев

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Аристотел. Никомахова етика. Книга Епсилон/Пета.

Превод Димка Гичева-Гочева

prevodЕpsilon

Коментар: Новият превод на Книга Епсилон/Пета на Никомахова етика на български в контекста на актуалните интерпретаторски тенденции в аристотелознанието

komentarЕpsilon

Преводът и коментарът са публикувани в бр. 6 на списанието Философски алтернативи, 2011

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Аристотел за убеждаването с характер

д-р Методий Рождественский

M.Rozhdestvenskiy_Aristotle on Persuasion through Character Ed. 01.2016

Част от докторската дисертация на д-р Рождественский на тема Етотическа аргументация. Опит за класификация на аргументите, защитена на 24 юни 2011 г. в Софийския Университет.

Автореферат, членове на научното жури, рецензии и становища за дисертацията:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/metodij_andreev_rozhdestvenskij_filosofski_fakultet

Текстът е публикуван със заглавие: Аристотеловото убеждаване с характер и етотическата аргументация в „Реторика”. В: Сб. Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, т. 1, С., 2010, с. 9-55.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

M. Aquilius Regulus – trauernd und jubelnd: die Delatoren und das genus demonstrativum

Elia Marinova

Regulus

Статията е публикувана в: Studia Classica Serdicensia. T. IV. Сборник в чест на проф. Борис Геров. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, 189–208.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Die neulateinischen Kommentare zu Hesiods Werke und Tage im deutschsprachigen Raum (16.²17. Jh.) von ELIA MARINOVA

Ιn:  Album Alumnorum Gualthero Ludwig septimum decimum lustrum emenso dedicatum Edendum curavit L. Braun

Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2014

Marinova Elia FS Ludwig

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Темата за избавлението в трета книга на „Оди“ на Хораций (III, 8 и III, 14)
доц. д-р Елия Маринова
Софийски университет

Carmina Horatius

Текстът е публикуван в: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, VII.  Поредица „Д-р Никола Пиколо”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 68–83

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Граматическите фигури, или за историята на една глава от възрожденските граматики на

Балканите

доц. д-р Елия Маринова, катедра по Класическа филология

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Том 106

ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTE DES LETTRES CLASSIQUES ET MODERNES

Tome 106

Grammar figures (1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Иглика Милушева „Аз знам, че нищо не знам” за Сократ

Част от материалите на интердисциплинарния курс „Актуалната античност“.Политическата мисъл на европейското „минало“,провеждан във Философски факултет на Софийския утиверсите тпрез 2007/2008год. Публикуван на 01.12.2009год.

Аз знам, че нищо не знам


 Димка Гочева „Киркегоровото разбиране за Сократовата ирония“. Част от материалите на интердисциплинарния курс „Актуалната античност“.Политическата мисъл на европейското „минало“,провеждан във Философски факултет на Софийския утиверситет през 2007/2008год. Публикуван на 01.12.2009год.

Киркегоровото разбиране за Сократовата ирония


Невена Панова „Произход на Платоновия сократически диалог.“

Част от материалите на интердисциплинарния курс „Актуалната античност“.Политическата мисъл на европейското „минало“,провеждан във Философски факултет на Софийския утиверситет през 2007/2008год. Публикуван на 01.12.2009год.

Произход на Платоновия сократически диалог.


Димка Гочева „Оксфордски прочити на класическото гръцко философстване у нас“

Част от материалите на интердисциплинарния курс „Актуалната античност“.Политическата мисъл на европейското „минало“,провеждан във Философски факултет на Софийския утиверситет през 2007/2008год. Публикуван на 01.12.2009год.

ОКСФОРДСКИ  ПРОЧИТИ  НА  КЛАСИЧЕСКОТО  ГРЪЦКО  ФИЛОСОФСТВАНЕ  У  НАС


Петър Рогалски „La dispute scolastique en tant que méthode „

Статия публикувана в Архив за средновековна философия и култура,Свитък ХІ,   ЛИК, София, 2000

La dispute scolastique en tant que méthode


Владимир Маринов “ Порфирий, Псел и Цец Наблюдения върху статута на диалектиката“

Наблюдения върху статута на диалектиката
Димка Гочева

„Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy“

Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy


Николай Гочев „Athens and the unity of the Greek community at the end of the classical epoch (An essay on the political speeches by Demosthenes)“

Athens and the unity of the Greek community at the end of the classical epoch


Иван Кирилов Превод и коментар на „За боговете и космоса” от Салустий

Saloustios


   Зоя Христова – Димитрова Превод и коментар на „Метафизика“ от Теофраст [Из “Метафизика”] на  Теофраст

[Из “Метафизика”] на Теофраст


 Интервю с проф. Василка Тъпкова-Заимова „Класическото образование, преди, по време и след епохата на социализма“

Текстът е публикуван и на страницата на специалност Класическа филология

Класическото образование преди, по време и след епохата на социализма


 Класическото образование в България – традиции и перспективи

Доклад на Димитър Драгнев (бакалавър по класическа филология (СУ „Св. Климент Охридски“), изнесен на кръглата маса “Образованието в България: исторически традиции и перспективи”, провела се на 10 юни в Студентски исторически център.

Текстът се препубликува от страницата на Студентски центърhttp://studentcentrebg.wordpress.com/2013/09/24/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/

Доклад на Димитър Драгнев


Текстове, написани от  доц. д-р Николай Гочев за семинара  „Класическо образование и идея за класическа древност в България“ Те са под печат в книгата му „Александрия II”, която ще бъде издадена от издателство „Проектория” през пролетта на 2014 г. Очаквайте я като дигитално и електронно издание тук: http://projectoria.com/

България и българската интелигенция – част четвърта

Списание “Прометей”


Калина Лазарова

„Държавата“ (първа книга) на Платон


Калина Лазарова

„Платон поздравява роднините и съмишлениците на Дион“ (седмо писмо) Платон
6 коментара

  1. […] Новите попълнения в Библиотеката на нашия сайт през та… […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: