АРУКО

събития, които предстоят

65863411_10216643186404791_866100083886653440_n

Ето как се очертава графикът на събитията около античността и отвъд нея, около класическото изобщо, (което по думите на Гадамер е винаги своевременното, винаги навременното и винаги подходящото) и семинара Класика и бъдеще до края на годината:

 1. Днес, 15 ноември, от 18.30 часа в ауд. 186 в Гълъбарника на Ректората:

лекция и дискусия с доц. д-р Силвия Кръстева от ЮЗУ „Неофит Рилски“ за хоризонтите пред философията и логиката; с участието на доц. д-р Кристиян Енчев от ИИОЗ-БАН. Ще говорим за книгата ѝ Генезис и поле на логическата теория, изд. „Фабер“, 2018 г., но и за новите ѝ творчески планове.

 1. Следващата седмица, 22 ноември, пак в петък, пак по същото време и на същото място, 18.30 часа в ауд. 186 в Гълъбарника на Ректората:

 лекция на доц. д-р Силвия Георгиева за кореспонденцията на някои от ранните свети отци на Църквата с жени-християнки на тема

Colloquium absentium – писма до жени на Църковните отци.

 1. На 29 ноември, петък – честване на 140-годишния юбилей на проф. Балабанов в Зала 2 на Ректората, организирано от катедрата по Класическа филология във ФКНФ;
 1. На 5 декември, по изключение в четвъртък и малко по-рано от обичайното, от 17.00 часа – представяне на книгата-учебник-диалог на Николай Гочев Старогръцката литература. От легендарните начала на поезията до края на елинизма

С участието на писателката, философка и преподавателка по творческо писане в НБУ доц. д-р Емилия Дворянова и други колеги.

Съорганизатор на представянето е УИ „Св. Климент Охридски“.

 1. На 13 и 14 декември – достоен и впечатляващ завършек на целогодишния ни труд: Годишните четения и редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на АРУКО.

Eто я поканата на колегите, които организират четенията тази година:

Изкуствата… начало на науки трезви дават,… но и играта не забравят. Artes… disciplinas annotabunt sobrias… nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220)

Уважаеми колеги и съмишленици,

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование Ви кани да вземете участие в традиционните Годишни четения на АРУКО:

на 13 и 14 декември 2019 г., Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“

на тема

СВАТБАТА НА ФИЛОЛОГИЯ И МЕРКУРИЙ

Заглавието на четенията е вдъхновено от едноименното късноантично съчинение на Марциан Капела, което разглежда седемте свободни изкуства. Затова докладите и научните съобщения ще се разполагат в следните тематични области:

 1. Граматика
  2. Реторика
  3. Диалектика
  4. Аритметика
  5. Геометрия
  6. Астрономия
  7. Музика,

както и:

 1. История на медицината и природните науки в древността.

Вашите заявки за участие (до 30 минути), включващи заглавие на български и английски и резюме (до 1000 знака), очакваме до 15 ноември 2019 г. на адрес: aduceorg@gmail.com.

Организационен екип:

Невена Панова
Иван Петров
Камелия Спасова
Димитър Драгнев
Вероника Келбечева

***********************************************************************************************************************

А ето я и поканата за редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на АРУКО:

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на сдружение

 Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

Управителният съвет на сдружение Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО), на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно Общо събрание на 14 декември 2019 г., от 14 ч., в Заседателна зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на сдружението през 2019 г.;
 2. Финансов отчет;
 3. Административни въпроси;
 4. Приемане на нови членове;
 5. Избор на нов Управителен съвет;
 6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението;
 7. Разни.

София, 14.11.2019 г.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет:

Невена Панова (председател на УС)

Вероника Келбечева (член на УС)

Зоя Христова-Димитрова (член на УС)

Attachments area

Област за прикачени файлове

След това – дълга Коледно-новогодишно-сесийна ваканция.

събития тази седмица

images (1) (1)

                                        За този пост ползвам копия на миниатюри, показващи различните тематични полета в арабската литература, подбрани от проф. Цветан Теофанов

Три интересни събития в три наши университета ще се случат тази седмица, организирани и причинени от колеги-класици, и вдъхновени от класически произведения на световната литература – античната гръцка, средновековната арабска и епистоларната латиноезична патристика.

*

Утре, 6 ноември, в галерията UniArt на НБУ от 9.30 до 13.00 часа ще се проведе конференцията Загадката (на) Медея.

В конференцията ще участват антрополози, философи, психолози и филолози.

Във фейсбук събитието е обявено така:

В първата част на конференцията митът за Медея е представен в исторически контекст и като проблем на превода; във втората част – като тълкувателен проблем; в третата ще бъде представен опитът от театралния и социален проект „Медея“ на Снежина Петрова и Десислава Шпатова, осъществен в периода 2017-2019 г. Организатори на конференцията: Стефан Попов и Георги Гочев

Участници в конференцията:
Първа част (10-11 часа): Доротея Табакова, Владимир Маринов, Васил Гарнизов (модератор)
Втора част (11-12 часа): Албена Стамболова, Амелия Личева, Стефан Попов, Васил Гарнизов, Георги Гочев (модератор)
Трета част (12-13 часа): Снежина Петрова, Александра Гочева, Георги Гочев, Владимир Маринов (модератор)

 

Compendium_of_tales_by_al_Hariri_of_Basra_Fig_2 (1)

В петък, 8 ноември, в Зала 1 на Ректората проф. дфн Цветан Теофанов ще изнесе лекция на тема Класическата арабска поезия в цикъла от семинари – лекции и дискусии на тема Класика и бъдеще. Начало: 18.30 часа. Заповядайте!

 

Arabic Culture (2)

Пак в петък, 8 ноември, ще се проведе последното заседание на научното жури в доцентския конкурс на гл. ас. д-р Силвия Георгиева. В него тя участва с няколко публикации, които представят дългогодишните ѝ занимания с кореспонденцията на видни представители на латиноезичната патристика с жени.

Сред тях се открояват антологията с писма на Блажени Августин и монографията

Дъще, господарке, съробиньо, сестро: женската идентичност в писмата на Блажени Йероним, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015.

Колегата резюмира най-важното за своята работа така:

В монографията, посветена на епистоларното творчество на Блажени Йероним за първи път в България се разглеждат и анализират обстойно неговите многобройни писма до жени, непревеждани досега на български език. Въпреки изобилието от съвременни изследвания в чуждестранната научна литература относно стила и другите аспекти от кореспонденцията на Йероним, в анализите
върху индивидуални писма до жени от различни епистоларни типове се
открояват някои неотбелязани досега приноси на Йероним към латинската
епистоларна традиция. От гледна точка на развитието на
раннохристиянската епистолография и жените-адресати на Отците на
Църквата, приносен е направеният общ сравнителен анализ на писмата на
Августин и Йероним, адресирани до жени. Писмата на Блажени Йероним
до жени са класифицирани спрямо различните епистоларни типове,
известни от античната реторическа традиция. …
В изследването се проследява и анализира начинът, по който един
християнския автор изразява представата си за жената, аскезата и
библейската истина в образите на своите кореспондентки-жени. Извежда
се основно наблюдение върху факта, че писмата до жени на Йероним се
превръщат в огледало на самия автор, помагайки му по този начин да извае
чрез тях и своя собствен автопортрет, както и авторитета си на
християнски учител.
Важно наблюдение в анализите на писмата е, че християнският идеал
на една интелектуална отдаденост придава на жените-адресати статута на
негови господарки, дъщери, сестри и съробини едновременно – термини,
заимствани от социалната и фамилна римска среда и преосмислени
повторно в една духовна парадигма. …
Така в пресечната точка между реторика, филология, екзегеза и
християнска доктрина в монографията се изследва и анализира особеното
отношение на автора към жените-участнички в епистоларния диалог, дало
уникалния облик на Йероним в развитието на християнската литература.
В книгата се извеждат обобщените образи, идеализираните
представи и основните характеристики на жената-образец, реципиент на
епистоларните текстове, през погледа на християнския автор. Акцентирано
е важното наблюдение, че чрез своите кореспондентки авторът съгражда
„norma perfectae vitae“ – „норма на съвършения живот“ – важен принос на
епистолографския талант на Блажени Йероним. Интересен подход в
книгата е и обобщеният анализ на идеята на Църковния учител за антиобразец – както на мъже, така и на жени – включен в тъканта на писмата.
Прочитът и анализът на конкретни епистоларни текстове допълва
познанията на съвременните читатели относно битовата култура и
социалните отношения в римското общество от Късната античност. Едно
от важните заключения е, че християнското писмо е особено влиятелно
средство за създаване на идентичност и съумява да извае нов облик на своя
реципиент, като го подлага на своеобразна епистоларана метаморфоза.
От друга страна, анализите на епистоларните текстове показват
изключително високото място, отредено на жената като интелектуален
спътник в християнската аскеза и в превода на библейските текстове, също
осмислян като вид християнско служене.

Колегата д-р Силвия Георгиева представя в конкурса няколко впечатляващи статии на английски език и една ценна антология: Свети Аврелий Августин, Избрани писма до жени, „Изток-Запад“, С., 2012, на която е съставителка, преводачка, авторка на увода и бележките.

Резюмета на публикациите на д-р Силвия Георгиева, рецензиите и становищата на уважаваното научно жури са публикувани на сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Пожелаваме ѝ успех!

 

 

 

 

 

три успешни процедури

 

 

IMG_0264

снимка моя, личен архив

 

Честит празник на будителите, скъпи колеги и приятели!

Радостна съм да съобщя, че в тази празнична седмица с успех се развиха три академични процедури на колеги от Асоциацията ни, а две от тях напълно приключиха.

В обратнохронологичен ред: вчера, 31 октомври, е било проведено заключителното заседание на научното жури за хабилитационната процедура на д-р Силвия Кръстева в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и тя е получила седем категорични оценки „за“.

Предстои гласуване в понеделник на 4 ноември на Факултетния съвет на Философския факултет, който ще се проведе в съответствие с Правилника на ЮЗУ, като се надяваме, че участващите в гласуването ще се съобразят с единодушната оценка на членовете на уважаваното научно жури и че след него тя ще е вече доцент по философия и логика.

В конкурса колегата Силвия Кръстева представя много студии и статии, както и хабилитационна монография:

Генезис и поле на логическата теория. Студии по философска логика.
2018. Изд. „Фабер“, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0700-5, 404 стр.
В книгата тя очертава основните парадигми на логическото философстване и философското логизиране – от Аристотел, през Кант, Фихте и Хегел, до модерната логика на ХХ век.

Резюме на монографията и на останалите статии и студии, представени за конкурса, както и рецензиите и становищата може да намерите на сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“,като щракнете върху този текст.

************************************************

48426787_10213786023704301_7985476309398585344_n

снимката е на проф. Мария Костова,

публикувана преди време на стената ѝ във фб

На 30 октомври 2019 г. в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, е проведена с успех публичната защита на дисертационния труд на Марта Методиева на тема

„Гръко-римската античност в българската книжнина (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век)” за придобиване на образователната и научната степен „доктор”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Теория и история на културата. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института.

 

********

А на 29 октомври в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на моята дисертация, посветена на справедливото и справедливостта според Херодот, Тукидид, Софокъл, Платон и Аристотел. На сайта на ФФ вече са архивирани авторефератите, рецензиите и становищата на членовете на уважаваното научно жури.

Точното заглавие на дисертацията е Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел.

********

представяне на превода

На 18 октомври 2019 г. от 18.00 ч. в Заседателна зала 1 на Ректората

meta gamma theta

ще бъде представен новият превод на Метафизика на Аристотел, книги IV – IX, осъществен от доц. д-р Николай Гочев, преводач и на останалите книги (изд. 2000, 2017) на Аристотеловия трактат.

И в настоящото издание преводачът следва своя подход на превод, като използва терминология, основана на думи с български корени. Новият превод е издаден от „Дива 2007“. Редактор е д-р Иван П. Петров. Събитието се организира от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО).

семинарът започва отново

IMG_20190904_082329

 

Семинарът Класика и бъдеще ще възобнови своите редовни седмични сбирки следващата седмица ведно с началото на академичната учебна година.

Пръв лектор ще бъде докторантът Стефан Стефанов.

В петък, 4 октомври, от 18.30 часа в ауд. 187 той ще говори на тема

На ръба на (индоевропейското) съществуващо

Колегата Стефан Стефанов е alumnus на НГДЕК и е бакалавър по класическа филология.

 

IMG_20190903_181527

Завършва магистърската програма по Антична култура и литература на 24 април 2013 г. с дипломна работа на тема

Превод и коментар на Елегии от Теогнид (ст. 1-502) с научен ръководител д-р Димитър Илиев и рецензент д-р Доротея Табакова.

Докторант е в катедрата по Индология във ФКНФ и приключва работата си по дисертация на тема

Представите за слава в Илиада на Омир и в Дронапарва (Махабхарата, книга VII) на Вяса,

която разработва, подпомаган от научното ръководство на доц. д-р Гергана Русева от катедрата по Индология и доц. д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология.

Като хоноруван асистент преподава санскрит и култура на Древна Индия, латински и старогръцки език в различни специалности на Историческия факултет и ФКНФ.

Заповядайте на първата лекция и дискусия на интердисциплинарния семинар.

IMG_20190904_083142

снимките към съобщението са на Д. Г. от археологическия парк и музей Casa Romana на остров Кос

рецитал на антична поезия

Честит празник на Независимостта, колеги!

Вчера и днес, 21 и 22 септември, в София се провежда Античен фестивал с девиза на Константин Велики: Сердика е моят Рим.

fest

 

Програмата е била интересна и много разнообразна, като е върнала столичаните и гостите на града, които са имали възможност да видят някои от събитията, към

имперското римско битие на града от първите векове след Христа.

В съботния ден в 16.30 часа в комплекса „Сердика“ е бил представен рецитал на антична поезия, в който зрителите са били зарадвани от изпълненията на студенти и докторанти от специалностите Класическа филология, Философия и История, както и от ученици от НГДЕК. Ето някои снимки, показващи вдъхновените изпълнения на младите колеги и представянето на артистично-музикалната група от докторанта Димитър Драгнев.

IMG_7469

IMG_7470

IMG_7473

IMG_7476

IMG_7477

Снимките са направени от доц. д-р Невена Панова – председател на УС на АРУКО.

 

дисертация и магистратури

Зала № 2– Ректорат на СУ, Северно крило, ще се проведе

 

защита на дисертационния труд на колегата Доротея Николаева Табакова

на тема:

Преводачески модели и подходи към старогръцките метрически текстове в България от перспективата на съотносимост на системи на стихосложение

за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление

2.1. Филология, докторска програма „Теория и практика на превода“ – Старогръцки език).

Председател на научното жури е доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова.

 

Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на научното жури са публикувани на страницата на университета: погледнете тук.

Пожелаваме успех на колегата, която е и вдъхновена преподавателка, и талантлива преводачка, и оригинална поетеса, и бард-поет с китара, и създател на жанра митологически шансон (по думите на проф. Богданов – Бог да го прости!)

 

S

(статуята на Херодот в Халикарнас, днес Бодрум; снимка на Николай Гочев от 22 август 2019 г.)

Също така днес е последният ден, в който може да се кандидатства за магистърската програма Антична култура и литература

и останалите МП във ФКНФ.

Кандидатстването в магистърските програми за учебната 2019/2020 г. е САМО ONLINE – https://fcml.kmk.uni-sofia.bg , а след приключването му, документи ще се приемат в стая 216 на Ректората.

За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления. Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00). Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

 

Необходими документи:

 • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
 • Копие на документ за самоличност.
 • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
 • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса

 

 

IMG_20190904_083142

           ( снимка на Д. Г. от археологическия парк край Casa Romana на остров Кос)

А утре е последният възможен ден, в който ще може да се кандидатства по електронен път за всички магистърски програми на Философски факултет, вижте ето тук: http://ma.su-phls.info/?p=14

 

 

Топ публикации и страници

ПРОТОКОЛИ
Horatius urbanus
Издание с материалите от юбилейната десета конференция на младите учени във ФКНФ
 Д-р Милен Иванов: в изследване на културните и религиозните трансформации от Античността към Средновековието
тържествено и благодарствено слово
Моят Аристотел

Календар на събитията

декември 2019
П В С Ч П С Н
« ное.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Последни публикации

Архив

Статистика

 • 32 656 hits