АРУКО

Начало » 2020 » юни

Monthly Archives: юни 2020

августовска лятна школа

Колегата Димитър Драгнев съобщава във фейсбук:

И тази година ще се проведе Лятна школа по класически езици. Надяваме се, че ще имаме благоприятни условия за това и че ще можем да бъдем заедно в края на август, както всяка година.

Подробности в събитието, скоро ще бъде публикувана и информация относно записването: https://www.facebook.com/events/3037977766238941 .

А автор на плаката и тази година е Ivan P. Petrov.

сборникът Sapere aude

Чудесният сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова привлича погледа с изящното си оформление и още с него показва тематично и художнически принадлежността си към книжното семейство на Библиотека Охридски извори на УИ „Св. Климент Охридски“. В библиотеката има вече шест тома с безценни издания https://unipress.bg/biblioteka-%E2%80%9Eohridski-izvori: Драготин апостол, Драготин миней, Песни за Климент, Песни от Климент, Слово за Въведение Богородично от Охридския архиепископ Теофилакт и Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция.

Разнородното съдържание на впечатляващия том започва с Уводни думи от редакторите Венета Савова, Ива Трифонова, Иван Петров и Петко Петков.

В интересно интервю, наречено Думи от Искра, тя споделя как и кога са започнали нейните занимания с палеославистиката, с какво според нея нашето поколение е по-различно от предишните и как вижда бъдещето на хуманитаристиката. В интервюто, обилно илюстрирано със снимки от личния ѝ архив, тя разказва и за своите научни пътувания, за хората, които са ѝ повлияли най-много и са я подкрепяли по пътя ѝ в науката, и още, и още размисли за любимите ѝ художествени и научни книги.

Текстовете в сборника са:

Анета Димитрова. Паралелни пасажи от коментарите върху Битие в Златоструй, Шестоднев и Симеоновия сборник

Анисава Милтенова. Притча за овошката

Боряна Христова. Рилските папируси от XVIII и XIX век

Вася Велинова. Антични реалии в българската средновековна култура

Vesna Stipčević. Apocryphal Passion of James the Apostle in Croatian Glagolithic Breviaries

Димка Гочева. „Спиралата на Теодор“, или за динамично-диалектичната математика

Иван Г. Илиев. Конструкции за изразяване на бъдещи действия и намерения в българския език

Иван И. Илиев. Колко са старобългарските преводи на Книга за пророк Даниил?

Иван П. Петров. L’horreur de a vie et l’exstase de la vie: първонални бележки върху екстатичната терминология в Житието на св. Антоний Велики и славянските му преводи

Johannes Reinhart. Этимология старославянского тьз- „тот же; подобный“, восточнославянското тезка (тёзка, цёзка, тезко)

Камелия Христова-Йорданова. Значения и употреби на гръцката заемка илектро в старобългарски

Лора Тасева. Преводните корелати на гръцки думи с начална σ в старобългарски текстове: семантично-граматичен ракурс към вариативността

Маргарита Младенова. Съществуване и притежание в старобългарския език (върху материал от Съпрасълския сборник)

Мария Йовчева, Венета Савова. Канонът на Андрей Критски за праотците и пророците на III-и глас (изследване и издание)

Мария Новак. Лексика и синтаксис предисловия к посланию Римлянам в Толстовском Апостоле XIV в. (РНБ, Q.п.I.5)

Мария Спасова. Език на превод и език на препис (сравнително проучване на превода на Слово 97 от Паренесиса по три преписа)

Мая Байрамова. Откъслеци от триптих: Деятели на преизказването

Мая Петрова-Танева. За св. Марина, властта над демоните и „апокрифния“ харакер на нейното Мъчение

Milan Mihaljević. Pregled preslavizama u hrvatskoglagoljskim tekstovima: 1. Preslavizmi bez obzira na kontekst

Moshe Taube. On Искра and its Equivalents in Slavic Translations

Петко Петков. Славянският превод на Беседа за благодарността от св. Василий Велики

Petra Stankovska. Předložková spojení s εἰς a jejich ekvivalenty ve vybraných rukopisech staroslověnského apoštolního textu

Регина Койчева. От вещта към мистиката по пътя на старобългарската химнография

Росен Малчев, Константин Рангочев. Археографският проект на Асоциация „Онгъл“ на територията на Самоковската духовна околия (2011—1019 г.)

Cynthia Vakareliyska. Assignment of saints to calendar dates in the Bdinski Sbornik

Станка Петрова. Граници между библейски и литературен текст. Символни значения в Притчата за блудния син

Татяна Илиева. Символиката на огъня в Свещеното писание

Т. Мострова. Тогожде же и коуны в Посланието на Йеремия

Т. В. Пентковская. Об орфографи книги Иова в списке из коллекции Н.П. Лихачева Санкт-Петербургского Института истории РАН

Явор Милтенов. Три непроучени славянски Златоустови антологии в съпоставка със сборника Златоструй

Сборникът включва и стъписващ Списък с публикации, подредени хронологично, от който се вижда колко продуктивна е нашата скъпа колега.

Накрая има още Снимки от важни биографични моменти.