АРУКО

Начало » 2017 » ноември

Monthly Archives: ноември 2017

представяне на „Александрия II“

Александрия II 5-ти декември

Заповядайте!

покана за Общото събрание за 2017

Арион на делфин Коринт 2

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание на сдружение
Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

Управителният съвет на сдружение Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) – София, на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно общо събрание на 19 декември 2017 г., от 19 ч., в 189 аудитория на Софийския университет, бул. „Цар Освободител“ 15, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението през 2017 г.;
2. Финансов отчет;
3. Административни въпроси;
4. Приемане на нови членове;
5. Избор на нов Управителен съвет;
6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението;
7. Разни.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет:
Невена Панова (председател на УС)
Вероника Келбечева (член на УС)
Зоя Христова-Димитрова (член на УС)

18 ноември 2017 г.

на снимката: пейка с мозайка в Коринт – Арион е спасен от делфин;
фотограф: Николай Гочев, 26 август 2017 г.