АРУКО

Начало » НОВИ КНИГИ » Маргарет Димитрова „Тълкувания на Песен на песните в ркп 2/24 от Рилската света обител“.

Маргарет Димитрова „Тълкувания на Песен на песните в ркп 2/24 от Рилската света обител“.

Корица на изданието

Маргарет Димитрова „Тълкувания на Песен на песните в ркп 2/24 от Рилската света обител”. София, 2012, 483с.

Монографичният труд на Маргарет Димитрова „Тълкувания на Песен на песните в ръкопис 2/24 от Рилската света обител”  е съществен принос в проучванията върху историята на небогослужебните преводи на Библията в славянското Средновековие. Проучването е направено в рамките на финансирания от ФНИ на МОН съвместен проект между ЮЗУ „Неофит Рилски” и СУ „Св. Климент Охридски” „Патриархът Неофит. Манастирът, библиотеката, учебната книга”. Книгата излиза като IV том от поредицата „Библиотека отец Неофит Рилски”, в която се публикуват някои непроучени манускрипти и редки печатни издания от книгохранилището на Рилската света обител с цел да бъдат направени достъпни за по-широка аудитория и да служат като основа за бъдещи изследвания върху книжовния живот на манастира и връзките му с други духовни средища.

Монографията се състои от три дяла: 1) изследване разпространението на катена В2 в южнославянски ръкописи от ХV-ХVIв. с анализ на палеографските и кодикологични черти на РМ 2/24, неговия правопис, морфологични, лексикални и синтактични особености; 2) публикация на текста и 3) приложения.

Идентифицирането на известния досега сред специалистите като „Тълкувание на Теодорит Кирски върху Песен на песните” текст, съхранен в ркп. от РМ 2/24, с Катена В2 (според класификацията на Faulhaber /1902/) е съществен принос на М. Димитрова в изворовата палеославистика. Въз основа на научно издържан съпоставителен анализ на различни равнища – макроравнище на цялостния литературен и културен живот на Балканите през съответния период и микроравнище на самия текст (правопис, морфологични, лексикални и синтактични особености) са изказани хипотези за времето и мястото на възникване на превода, както и за неговия автор. М. Димитрова изказва аргументирано твърдение, че начинът на превеждане в РМ 2/24 е близък до преводаческите тенденции, характерни за Атонската и Търновската книжовни школи от ХIVв. Книжовникът, превел катената, се е стремял не само да предаде смисъла, посланието на късноантичните и средновековни тълкувания на Песен на песните, но и да постигне количествено и структурно тъждество с гръцкия оригинал чрез използване на словообразувателни, синтактични и семантични калки. Наблюденията на авторката показват наличие в изследвания текст на народни думи, специфични за сръбски и западнобългарски говори. Констатират се словообразувателни тенденции, характерни за южнославянските книжовници. Относно лексиката, назоваваща основни богословски понятия, впечатлението на М. Димитрова е, че преводачът проявява последователност и използва думи, характерни за късната преводаческа традиция на Балканите. В РМ 2/24 са засвидетелствани онези лексеми, които са предпочитани от атонските редактори на богослужебните книги (кръга на стареца Йоан). Много важен извод на изследователката е, че в превода на Катена В2 се използват и думи, често употребявани в Сказанието на Константин Костенечки.

Втората част на труда съдържа първото в славистиката издание на превода на Катена В2 по ркп 2/24 от края на ХVв., пазен в Рилската света обител. Само по себе си това е съществен принос към изворовата старобългаристика. Чрез публикуването му става достъпен за науката необнародван досега литературен и езиков материал, който ще служи за бъдещи проучвания върху средновековната книжнина на Балканите. Изданието е придружено с коментар: посочени са гръцки съответствия там, където славянският текст е неясен или може да бъде разбран двояко, дадени са вариантите от съкратената версия на превода на катената, идентифицирани са авторите на отделните тълкувания и са съотнесени с византийската традиция, указани са библейските цитати.

В приложена към изданието таблица прегледно и удобно за ползвателя е представен съставът на катената в РМ 2/24 в съпоставка с гръцкия текст, публикуван в PG, T. 81 и T. 122, Westerink 1992 (за поемата на М Псел), както и с W (= Cod. theol. gr. 314 във Виенската национална библиотека, от първата половина на XIVв. и с някои паралели от Berl. (= Codex 1413 Phill./42 Meerm., в Берлинската държавна библиотека) от първата половина на XVIв. (1539-1542).

Приложенията накрая включват:

  • Списък на цитатите от Песен на песните;
  • Списък на библейските цитати в РМ2/24;
  • Списък на цитираната литература, съдържащ повече от 220 заглавия на различни езици (български, руски, английски, немски, френски, италиански, сърбохърватски) и
  • Списък на използваните речници.

Татяна Илиева

 


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: